Advocaat arbeidsrecht

bij ontslag

Stel direct je vraag
over ontslag

Gratis adviesgesprek
In 3 stappen de juiste arbeidsrecht advocaat

folder-(1)

Zaak indienen

Neem contact met ons op of laat je gegevens achter. Dan bespreken we tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek je probleem.

002-search

Advocaat zoeken

Vervolgens zoeken wij naar de meest geschikte arbeidsrechtadvocaat voor jouw zaak. Hier zijn voor jou geen kosten aan verbonden. De Advocatenmakelaar is geen offertewebsite. Je ontvangt dus geen 10 offertes of opties van ons.

001-connection

De klik

De door ons geselecteerde advocaat belt je op voor een korte kennismaking en geeft je een eerste inschatting van je mogelijkheden. Als het klikt gaat hij of zij voor je aan de slag!

Advocaat arbeidsrecht bij ontslag

Je moet afscheid nemen van een medewerker. Omdat hij of zij niet goed (genoeg) functioneert, er zich een incident heeft voorgedaan, of omdat je moet bezuinigen. Dat is allemaal al vervelend genoeg. Niet alleen voor jou, maar ook voor die medewerker. Dan wil je het wel goed doen, en zit je niet te wachten op discussies, procedures en extra kosten. Wist je al dat werknemers bij ontslag goed beschermd worden door de wet en rechtspraak? Zo mag je iemand alleen ontslaan als daar een goede reden voor is, moeten je dossiers goed op orde zijn en moet je als werkgever aan allerlei formele voorwaarden voldoen. Om onnodige procedures en kosten te voorkomen is het daarom belangrijk om bij ontslagkwesties op tijd juridisch advies in te winnen van een advocaat arbeidsrecht.

 

> Lees meer over onze prijzen

> Lees meer over onze werkwijze

> Bel 085-1303495

Jouw voordelen

 Gratis adviesgesprek

 Vaste prijs per zaak

 Ervaren advocaten

 Geen offertewebsite

Een goede arbeidsrechtadvocaat voor een vaste prijs per zaak

Profiteer van scherpe tarieven

Bij de Advocatenmakelaar bepaal je zelf hoe je een advocaat inhuurt. Dat is uniek in Nederland! Kies je voor zekerheid met een vaste prijs per zaak, of betaal je liever per uur?

    Bel 085-1303495

Ontslag op staande voet

De gevolgen van ontslag op staande voet zijn voor werknemers heel groot. Zo hebben zij bijvoorbeeld geen recht op loondoorbetaling of een WW-uitkering. Als werkgever mag je een werknemer daarom niet zomaar op staande voet ontslaan. Daar moet een dringende reden voor zijn. Zo kan bijvoorbeeld diefstal, drank- of drugsgebruik onder werktijd of mishandeling van een collega in principe tot ontslag op staande voet leiden.

 

Ook voor de ontslagprocedure gelden strenge regels. Zo moet je de werknemer zo snel mogelijk meedelen dat hij of zij op staande voet is ontslagen en waarom. Wij merken in de praktijk vaak dat werkgevers daarbij zaken over het hoofd zien, en rechters het ontslag vernietigen.

 

Opzeggen en aflopen van een tijdelijk contract

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt automatisch, ofwel ‘van rechtswege’, op de datum waarop het contract is verstreken. Je kunt als werkgever dit contract niet tussentijds opzeggen, behalve als jullie daarover in de arbeidsovereenkomst afspraken hebben gemaakt.

 

Hebben jullie een arbeidsovereenkomst van meer dan zes maanden? Dan heb je als werkgever een aanzegplicht. Dit houdt in dat je:

 Uiterlijk één maand voor de contractueel afgesproken einddatum van de arbeidsovereenkomst;

 schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd;

 en zo ja, onder welke voorwaarden.

 

Doe je dit niet? Dan ben je de werknemer een aanzegvergoeding verschuldigd van maximaal een maandsalaris. Als de tijdelijke arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd ben je daarnaast ook nog een transitievergoeding verschuldigd.

 

Let op: als je medewerker gewoon doorwerkt nadat zijn of haar contract is afgelopen en je hebt dit niet in de gaten, wordt de arbeidsovereenkomst verlengd onder dezelfde voorwaarden als de oude overeenkomst.

 

Heb je hier vragen over, of juridisch advies nodig? De Advocatenmakelaar vindt razendsnel een goede advocaat arbeidsrecht voor je.

 

Ontslag via het UWV of de kantonrechter

Als je een werknemer wil ontslaan die het met het ontslag niet eens is, kan je – afhankelijk van de ontslagreden – verschillende wegen bewandelen. Als je een werknemer wil ontslaan die langer dan twee jaar ziek is (eerder mag niet) of wegens bedrijfseconomische redenen moet je een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. In dat laatste geval is er, als je minstens 20 werknemers ontslaat, sprake van collectief ontslag. Heb je een andere reden, bijvoorbeeld disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie? Dan moet je een procedure starten bij de kantonrechter.

 

Laat je over deze ontslagroutes vooraf goed informeren door een advocaat arbeidsrecht. Een advocaat weet precies aan welke wettelijke vereisten je moet voldoen en welke aanpak je moet volgen. De Advocatenmakelaar helpt je snel een advocaat te vinden.

 

Beëndiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Als je medewerker ook van mening is dat het beter is dat jullie wegen scheiden hoef je geen toestemming te vragen aan de rechter of het UWV. Jullie kunnen de arbeidsovereenkomst dan beëindigen met wederzijds goedvinden. Jullie moeten daarvoor een vaststellingsovereenkomst opstellen, waarin staat dat het dienstverband eindigt en onder welke voorwaarden. Vaak worden in een vaststellingsovereenkomst ook afspraken opgenomen over de ontslagvergoeding, een concurrentiebeding en de uitbetaling van vakantiedagen. Het staat jullie vrij daarover te onderhandelen.

 

Het is voor de werknemer vaak wel belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst zo is geformuleerd dat hij of zij het recht op een WW-uitkering behoudt. Heb je daar vragen over, of kan je hulp gebruiken bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Ontslagverbod

In een aantal situaties geldt er een ontslagverbod en mag je een werknemer in principe niet ontslaan. Een ontslagverbod geldt:

 Op basis van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, handicap (discriminatie).
 Tijdens de eerste 2 jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 Tijdens een zwangerschap en bevalling, bevallingsverlof en 6 weken daarna of tijdens ouderschapsverlof.
 Tijdens de dienstplicht in je land van herkomst.
 Als de werknemer (kandidaat)lid is van een medezeggenschapsorgaan (tot 2 jaar daarna) of lid is van een voorbereidingscommissie van een ondernemingsraad.
 Als de werknemer lid is van een vakbond of vanwege het bijwonen van vergaderingen van (commissies van) vertegenwoordigende organen.
 Als de werknemer weigert op zondag te werken.
 Bij een bedrijfsovername.

 

Het ontslagverbod geldt niet tijdens proeftijd, bij ontslag op staande voet of bij een faillissement.

            Bel 085-1303495